© Kirilased
 
logo

Huvitavat (näidis):


Seni külastusi

alates 28.09.2014
logo

Värvuste kasutamine

selgitav

Küsitlused

Paigutame teie kodulehele mistahes küsitlusi, kui kodulehte majutav server seda võimaldab. Juhul kui server seda ei võimalda, pakume kuuks ajaks tasuta oma serveriruumi.


Juhuslik näide

Osa 1: Teadustöö-alased kogemused

Märgi, kui sageli oled bakalaureuseõpingute vältel kokku puutunud järgmiste olukordadega. Selleks vali iga väite lõpust sobiv vastusevariant.

  1.1. Õppejõud (professorid, lektorid jt) tutvustasid õppetöö käigus üldistavalt teadustöö tulemusi  

  1.2. Õppejõud (professorid, lektorid jt) tutvustasid õppetöö käigus erinevaid teadusuuringuid ja nende tulemusi  

  1.3. Õppejõud käsitlesid õppetöö käigus omaenda teadustööd  

  1.4. Õppetöö käigus arutasime õppejõududega erinevaid teaduslikke probleeme ja võimalikke uurimisstrateegiaid nende lahendamiseks  

  1.5. Õppetöö käigus arutasime õppejõududega teadustöö tulemuste rakendamise võimalusi  

  1.6. Õppetöö käigus toimusid meil õppejõududega arutelud teadustulemuste usaldusväärsusest konkreetsete näidete põhjal  

  1.7. Õppetöö käigus sooritasin katseid laboris või muid minu bakalaureuse-erialaga seotud praktilisi uurimuslikke tegevusi  

  1.8. Õppetöö raames viisin läbi uurimisprojekti või osalesin selles (nt eksperiment, intervjuude tegemine/töötlemine, probleemile lahenduse leidmine, ...)  


Osa 4: Teadustöö-alased pädevused

Järgmiseks palume, et kujutleksid end töötamas magistrierialaga seotud pedagoogilises ametis ning hindaksid 5-pallisel skaalal erinevate teadustöö-alaste pädevuste vajalikkust selles töös. Ühtlasi püüa iga loetletud pädevuse puhul hinnata enda praegust taset.

Üldine pädevus tähtsus mu kutsetöös minu tase praegu
4.1. Teaduse olemuse, teadusliku meetodi (teoreetiline) tundmine.
4.2. Oma erialaga seotud eestikeelse teadusteksti mõistmine.
4.3. Oma erialaga seotud ingliskeelse teadusteksti mõistmine.
4.4. Vajaliku pedagoogilise või ainealase teadusinfo leidmine andmebaasidest.
4.5. Pedagoogilise või ainealase teadusinfo kriitiline hindamine.
4.6. Teadusliku uurimistöö tegemine (eesmärgistamisest ja metoodika valikust andmeanalüüsi ja kokkuvõtteni).
4.7. Teaduslik kirjutamine: ülevaate (artikli, raporti vm) koostamine enda või teiste uurimustest.
4.8. Uurimistööd tutvustava ettekande koostamine ja esitamine.
4.9. Teaduse olemuse, teadusliku meetodi tutvustamine õpilastele.
4.10. Õpilaste kriitilise mõtlemise arendamine.
4.11. Uurimuslike õppemeetodite kasutamine õppetöös.
4.12. Õpilaste uurimistööde juhendamine ja hindamine.
4.13. Uurimuslike oskuste rakendamine õpetamise ja õppimise arendamiseks «uuriva õpetajana».


näidisleht
Näidis 2
Kodulehe vormistusnäide nr 2
Servamenüü