Tööülesanded

 • Reklaamijuhi ülesandeks on teenuste (või ka toodete) reklaamimine kõige ratsionaalsemal viisil.

 • Kuna Kirilased pakuvad teenuseid erinevatele vanusgruppidele, tuleb neis hästi orienteeruda ning neile meie teenuseid ka sobivalt vahendada.

 • Reklaamijuht peab küllaltki täpselt tundma ettevõtte teenuseid (tooteid), sihtrühmi, kliendi eelistusi ning konkurente.

 • Tuleb orienteeruda firma poliitikas ja hinnakirjas.

  Töö iseloom

 • Reklaamijuht juhib ettevõtte teenustega seotud üldist turundus- või müügiprotsessi. Ta peab olema üldiselt kursis, kui pikad on ootejärjekorrad, et mitte paisata meediasse reklaami, millest johtuvate tellimuste täitmiseks firmal parasjagu ressursse pole. Tema ülesanne on luua abinõude komplekt, et teha teenused (tooted) potentsiaalsetele kliendile nähtavaks ning jälgida, et need oleksid õigesti ajastatud (näiteks koolilastele mõeldud teenuseid pole mõistlik reklaamida hiliskevadel või suve keskel).

 • Reklaamijuhilt on loovisik, kellelt oodatakse oskust pakkuda häid ja uuenduslikke ideid.

 • Et alustaval ettevõttel puuduvad «suureks» reklaamiks vajalikud vahendid, tuleb läbi ajada tasuta kanalitega, näiteks FB kampaaniad jms.

 • Tuleb kasuks, kui reklaamijuht valdab ka disainimise oskusi ja suudab kasutada käepäraseid vahendeid atraktiivsete kuulutuste või reklaamklippide loomiseks (nt MS Office või OpenOffice vabavaralised programmid).

 • Et reklaamitöö tulemus jätab firmast esimese mulje, peab reklaamijuht valdama väga head väljendusoskust ja laitmatut kirjakeelt.

 • Meie väikefirmal pole esialgu müügijuhti, mistõttu hea reklaamitöö tulemusel võib reklaamijuhi töö edaspidi laieneda ka müügitööle või võimaldada vastava spetsialisti töölevärbamist. Suure osa müügitööst moodustab kliendisuhete hoidmine ning uute leidmine, edasimüüjate või kauba hankijatega kontakti loomine ja selle hoidmine. Müügijuht teeb iga päev pakkumisi, loob sidemeid edasimüüjate ja äriklientidega, peab läbirääkimisi ning sõlmib müügilepinguid.

 • Müügijuhi töö eeldab pidevat iseseisvat tööd, et ennast arendada ja valdkonna muutustega kursis olla. Tuleb tunda üldisi turusuundumusi, klientide eelistusi, konkurentide tegevust jpm.

  Töökeskkond

 • Meie firma töötajad töötavad peamiselt nn kodukontorites (kodus) ning peavad omavahel ühendust kokkulepitud aegadel Skype’i teel (sünkroonselt) või e-kirjavahetuse teel (asünkroonselt). Väikese koormusega reklaamijuht töötab osalise koormusega ning peab tööpäevikut. Kirilaste töö ei tohi segada tööd põhitöökohal.

 • Töö on küllaltki vaheldusrikas, sest täpselt sama olukord ei kordu peaaegu kunagi. Reklaami- ja turunduskampaaniad on enamasti erinevad ning ka potentsiaalsed kliendid alati uued, püsikliendid paiknevad uues turuolukorras ning klientuuri nõudlus muutub. Ka eeldatakse, et üks ja sama reklaamkuulutus ei oleks tüütult kordav, vaid erineks vähemasti kuvalt.

  Eeldatavad oskused

 • Reklaamijuht peab väga hästi kursis olema ettevõtte tegevusvaldkonna ja töötajate koormusega, oskama pakkuda teenuseid õigele sihtgrupile ning oskama jälgida potentsiaalsete klientide huvisid ja soove.

 • Reklaamijuht peab oskama orienteeruda Facebooki (FB) keskkonnas: oskama kuulutusi lisada, neid jagada ja neile viidata.

 • Reklaamijuht peab
  • tundma turunduse põhitõdesid;
  • aru saama reklaamitöö põhimõtetest;
  • suutma töötada meeskonnas;
  • leidma operatiivse võimaluse vajadusel juhtkonnaga konsulteerida;
  • seadma tööalase tegevuse enda esimeste prioriteetide hulka;
  • julgema otsustada ja vastutada.

 • Väga tähtsad on loovus, riskijulgus ja võime analüüsida ideede elluviimise võimalusi. Küllaltki suur vastutus ja reklaamikampaaniate õnnestumise tõenäosuse prognoosimine eeldavad head pinge- ja stressitaluvust.

 • Isikuomadustest on kõige vajalikumad julgus, ausus, pealehakkamine, järjepidevus ja võime klient enda poole võita.

  Haridus

 • Reklaamijuhilt eeldatakse vähemalt põhiharidust ja korrektset sõnavara ning veatut keelekasutust.

 • Et Kirilased on orienteeritud Eesti turule, tuleb kasuks ka vene keele oskus, ehkki meie töökeeleks on eesti keel.

  Väljavaated

 • Et Kirilased on alustav ettevõte, tuleb arvestada sellega, et reklaamijuhi töö hulk ja töötasu sõltuvad otseselt tehtud töö tulemuslikkusest. Eesmärk on selge: mida usinamini reklaamijuht töötab, seda enam on firmal potentsiaalseid kliente. Pakutavad teenused vajavad ühel või teisel moel reklaami ning müümist. Mida enam on potentsiaalseid kliente, seda suurema tõenäosusega kasvab teenuste tellimine. Ja mida enam teenuseid tellitakse, seda suurem on tulu ning, lõpuks, mida suurem on tulu, seda suurem on reklaamitöö maht ning kindlam reklaamijuhi ametikoht.

 • Esialgu võetakse reklaamijuht tööle osalise koormusega käsunduslepingu alusel.

 • Kui ettevõtte müük suureneb, nähakse ette põhikohaga (kasvõi osakoormusega) töötaja rakendamist. Sellisel võimalusel võib reklaamijuhi töö laieneda ka müügijuhi ametini, kusjuures mõlemaid ülesandeid täidaks sama inimene, kuni koormus võimaldab. Ettevõtte edenedes on võimalik müügijuhi ametisse rakendada eraldi inimene.

  Töötasu ja soodustused

 • Reklaamijuhi töötasu oleneb otseselt töö tulemuslikkusest.

 • Kindlaksmääratud kuupalka esialgu pole, reklaamijuhiga sõlmitakse käsundusleping ning töötasu sõltub eduka reklaamitöö tulemustest. Kirilased tasub töötaja kõik seadusega ette nähtud maksed ning töötasu kantakse pangakontole.

 • Palgale lisanduvad mitterahalise hüvena Kirilaste teenuste tasuta kasutamine isiklikult ning soodustingimustel kasutamine lähedastele. Tööks vajalikud mõistlikud kulutused kannab firma ostudokumentide alusel.