Dokumendihalduse hinnad

 
 

  Tekstidokumentide (doc, docx, odt, rtf ja pdf formaadis) koostamine

 • Etteantud märkmete või teema põhjal teksti koostamine maksab 20 € lehekülje (ttm) kohta. 
  Teksti koostamisel pole määrav kirjasuurus, vaid tähemärkide hulk. 1 lk ≈ 1800 ttm.

  Tekstidokumentide sõnastamine korrektses eesti keeles

 • Teksti toimetamise hind on 5 € lehekülje (ttm) kohta. 
  Teksti toimetamisel ei arvestada kirjasuurust, vaid tähemärkide hulka. 1 lk ≈ 1800 ttm.

  Tekstidokumentide vormistamine

 • Liigendatud teksti korral maksab selle vormistamise lehekülg kuni 50 s. 
  Teksti vormistamine ei olene kirjasuurusest, vaid selle liigendatusest. Kui tekstis on vähe tabeleid, taandridu ja illustratsioone, võib hind kujuneda väiksemaks.

  Tekstidokumentide tõlkimine

 • Tekstidokumentide tõlkimine (vene, inglise jm kokkuleppel) sõltub tõlgitava teksti mahust, spetsiifilisusest ja keelest, keskmiselt 12 € lehekülje kohta. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Ühest keelest teise tõlkel võetakse lähtekeeles teksti ttm hulga ja tõlgitud teksti ttm keskmine.

  Esitluste tõlkimine

 • Esitluse tõlkimisel arvestame tekstitõlkimise hindadega, vajadusel lisanduvad esitlusele originaalse tausta loomise (3 €), vormistamise (30 s slaidi kohta), diagrammide vormistamise (5 € diagramm), illustratsioonide kujundamise (3 €) ja animeerimise (1 € slaid) hinnad, vastavalt kliendi soovidele. 
  Täpsema hinna kalkuleerimisks peame teadma lähteülesannet.

  Lisaks kõikide parameetrite arvestamisele sõltub hind ka tellimuse üldmahust (mahukam tellimus on suhteliselt soodsam).

  Esitlusdokumentide (ppt, pptx, odf) koostamine

 • Esitlusdokumentide (ppt, pptx, odf) koostamine eesti või inglise keeles sõltub hind sellest, kas tellija soovib originaalse kujundusega esitlust või lepib standardsega, kas slaididel kajastub pelgalt tekst või on neil ka illustratsioonid, kui on illustratsioonid, siis kas sisulised diagrammid või illustreerivad pildid jpm. Teksti koostamise hind esitletavatel slaididel ei erine tavalisest tekstitöötluse hinnast. 
  Täpsema hinna kalkuleerimisks peame teadma lähteülesannet. Vt ka tekstide koostamise hindu.

  Lisaks kõikide parameetrite arvestamisele sõltub hind ka tellimuse üldmahust (mahukam tellimus on suhteliselt soodsam).

  Esitlusdokumentide sõnastamine korrektses eesti keeles

 • Teksti toimetamise hind on 5 € lehekülje (ttm) kohta. Näiteks 10-slaidilisele esitlusele mahub keskmiselt üks lehekülg teksti. 
  Täpsema hinna kalkuleerimisks peame teadma lähteülesannet. Vt ka tekstide koostamise hindu.

  Esitluste koostamisel jälgime ka seda, millisele auditooriumile ettekanne mõeldud on. Näiteks suures saalis pole mõeldav sellise slaidiprogrammi näitamine, kus ühel leheküljel on üle 10 rea teksti (ka viimases reas istujad peavad teksti nägema).

  Esitlustele kohase tausta loomine

 • Esitlustele kohase originaalse tausta loomine maksab 3 €. 
  Esitlusprogrammis tasuta olemasoleva tausta kasutamine on tasuta. Olemasolevale taustale lisatav sümboolika ei tähenda tausta muutmist.

  Illustratsioonide ja graafikute lisamine esitlustele

 • Iga illustratsiooni lisamine maksab 30 s. Kui slaidil esitatav diagramm vajab eelnevat koostamist ja vormistamist, maksab see 5 €. 
  Töö hind erineb oluliselt tellija etteantud ja Kirilaste loodud illustratsioonide kasutamisel.

  Esitlustele lisatud illustratsioonide ja graafikute korrigeerimine

 • Diagrammide ja muude illustratsioonide kujundamise hind on 3 € pildi kohta. 
  Kujundamine toimub tellija etteantud ideede põhjal.

  Esitluste vormistamine

 • Esitluste üldise vormistamise hind on 30 s slaidi kohta. 
  Kui tellite kogu esitluse koostamise Kirilastelt, vormistamise hinda ei lidandu.

  Erinevate dokumentide vormiline ühtlustamine

 • Kui tellija soovib, et kõigil tema erinevatel dokumentidel (nt tekstidokumendid, esitlused, tabelid, veebileht) oleks sarnane vormistus, soovitame tellida vormilise ühtlustamise. Kirilased võivad luua sobiva logo või viimistleda olemasolevat, lisada selle sobivalt dokumentidele. Vormilist ühtlust aitavad tagada ka sarnane kirjastiil ja kasutatavad värvused. 
  Tagamaks vormistuse ühtlus, soovitame tellida kogu vormistuse Kirilastelt.

  Exceli vms tabeltöötlusprogrammis koostatud graafikute disain

 • Kogutud algandmete põhjal maksab ühe diagrammi moodustamine kuni 3 €. Soovi korral kujundame mitu erinevat alternatiivi. 
  Töö toimub koostöös tellijaga. Kui tellija on alternatiivide hulgast meeldivama välja valinud, vormistatakse kõik diagrammid ühtses stiilis.

  Visandatud skeemide disainimine

 • Uurimistöö autoril võib olla ideid või käsikirjalisi visandeid teksti lisatavate skeemide osas. Kuni A6 mõõdus (210 x 99 mm) illustratsiooni kujundamine maksab 3 €. Reeglina vormistame skeemid PNG failina A4 mõõdus, et seda oleks soovi korral võimalik ka suurema illustratsioonina kasutada. 
  Töö toimub koostöös tellijaga. Kui tellija on skeemi heaks kiitnud, paigutatakse see dokumendis sobivasse kohta.

  Graafikute, skeemide ja jooniste lisamine dokumentidele

 • Tähelepanu tuleb pöörata nüansile, et lisamine eeldab illustratsiooni eelnevat olemasolu. Illustratsiooni lisamine sobivasse paika dokumendis maksab vaid 30 senti ja on tasuta, kui tellite illustratsiooni kujundamise meilt. 
  Kirilased hoolitsevad selle eest, et illustratsioonide hulka ei satuks ©–märgiga autorikaitsega varustatud pildid. Selliste kasutamisel viidatakse algallikale.

  Tabeltöötlusprogrammidega loodud jooniste ja tabelite vormistamine

 • Jooniste ja tabelite vormistamisel koostame kliendile valimiseks kuni 3 alternatiivset hinnaga kuni 5 €. 
  Töö toimub koostöös tellijaga. Kui tellija on alternatiivide hulgast meeldivama välja valinud, vormistatakse kõik joonised ja tabelid ühtses stiilis.

  Tabeli automatiseerimine (valemite lisamine tabelisse)

 • Selleks, et andmetabel (Excel, Calc) arvutaks tulemusread õigesti, peavad tabelisse olema sisestatud korrektsed arvutusvalemid. Kirilased korrastavat tabeli vastavalt tellija soovidele hinnaga kuni 5 € tehte kohta. Hind sõltub tehete keerukusest ja nende hulgast. Teenusega koos soovitame tellida ka tabeli vormistuse (50 senti tabeli lehe kohta). 
  Lihtsamad tehted on odavamad. Sama tehte kordus erinevatel ridadel ei muuda hinda. Näiteks kui tabeli igal real on liitmistehe, on see üks tehe ka siis, kui ridu on sadu.