Juhendustegevused

 
 

  Uurimuse juhendamine ja kavandamine

 • Juhul kui uurijal teisi juhendajaid ei ole, küsime juhendatavalt garantiihinna 30 €. Individuaaljuhendamise tunnihind on 15 €. Oleme seadnud oma eesmärgiks uurijat nõustada ja juhendada sel määral, et ta kõigi uurimistöö etappide juures ise võimalikult palju otsustada oskaks.  
  Garantiihinnana makstud summa tagastame tellijale juhul, kui uurimistöö ei jõua kaitsmisele.

  Uurimistööde juhendamine

 • Lõputöö juhendamise (gümnaasium, kõrgkooli kursusetööd) baashind on 50 €. Magistritöö puhul eeldame, et uurijal on ka ülikoolipoolne juhendaja ning pakume kaasjuhendamist baashinnaga 100 €. 
  Kirilastel puudub pädevus doktoritöö juhendamiseks, ent muudes abitegevustes ulatavad soovi korral abikäe.

  Töö infoallikatega

 • Kui juhendatav usaldab kogu töö kirjandusnimistu koostamisel Kirilastele, on selle töö baashind 15 €, lisandub kirjandusallikate nimistu pikkusest ja põhjalikkusest sõltuv summa, 30...75 s kirje kohta. Juhul kui uurija soovib, et Kirilased tema eest ka kirjandusülevaate koostaksid, on baasinnaks 25 €, millele lisanduvad väljavõtte, tsitaatide ja nende seoste hulgast sõltuvad hinnad 75 sendist kuni 1,50 euroni ühiku kohta. Kui tegemist on võõrkeelse tekstiga, lisandub ka tõlketöö hind olenevalt tõlgitava teksti mahust.  
  Kirilased eeldavad, et uurija on ise oma tööst huvitatud ning teeb lõviosa tööst ise.

  Paberkandjal küsitluste ettevalmistus ja läbiviimine

 • Küsimustiku teadusliku toimetamise tunnihind on 20 €, näidisküsimuste hinnaks on 2 €. Uurijapoolse valmis küsimustiku sisulise toimetamise hind on 15 €, vormistusliku disaini hind sültub küsimustiku suurusest. Vastajailt saadud ankeedivastuste sisestamine tabelisse sõltub kuluvast ajast ja vastuste hulgast (2 senti sisestus, lisaks tööaja maksumus).  
  Soovitame uurida veebiküsitluse koostamise hindasid.

  Elektroonilise veebiküsitluste ettevalmistus ja läbiviimine

 • Kui teostatakse veebiküsitlus, rendime 5 € nädalas oma serveriruumi, andmete kogumine tabelisse on aga tasuta. Küsitluse koostamise, avaldamise ja sihtgrupini viimise ning hilisema andmetöötluse hind aga sõltub nii ankeedi suurusest kui ka valimi mahust.  
  Soovitame uurida veebiküsitluse koostamise hindasid.

  Andmetöötlus ja -analüüs

 • Tulemuste statistilse töötluse baashind on 15 €, lisandub andmetöötluse hind, mis sõltub uurija oskustest ja soovidest.  
  Näiteks keskmiste ja protsentide leidmine maksab 5 €, põhjalikum statistiline analüüs aga 15 € ühe andmebloki kohta.

  Andmeblokina käsitleme 10 × 100 suurust tabelit. Statistilise analüüsi hind sõltub ka leitavate seoste hulgast.

  Andmetöötluse tulemused

 • Tulemuste statistilise interpreteerimise baashind on 15 €, lisandub tulemuste sõnastamine koostöös juhendatavaga tunnihinnaga 15 €.
  Statistilise töötluse korraldame kas Exceli või SPSS programmiga. Tulemused esitame vastavalt sellele, mida juhendatav soovib.

  Tulemuste kokkuvõte

 • Kirjandusanalüüsi koostamise baashind on 25 € ja eestikeelse kokkuvõtte hind 10 € arvestusliku lehekülje kohta. 
  Siin arvestatakse lehekülgi tingtähemärkides (ttm). Üks lehekülg sisaldab 1800 ttm.

  Vormistamine

 • Tekstidokumendi vormistamine sõltub lehekülgede hulgast (kuni 50 senti lk), sisukorra korrastame 2 € eest ja iga lisatava illustratsiooni hind on 30 senti. 
  Siin arvestatakse lehekülgi tingtähemärkides (ttm). Üks lehekülg sisaldab 1800 ttm.

  Uurimistöö retsenseerimine

 • Retsenseerimise baashind on 14 €, lisandub töö mahust sõltuv summa, mis kuni 15-lehelisel uurimusel puudub ning üle 50-lehelistel on hinnaga 35 senti leheküljelt. 
  Retsensiooni korral ei arvestata tähesümbolite, vaid lehekülgede hulka.