1. Aitame valida õpilasele ea- ja huvikohase uurimisteema  

  Uurimuse õnnestumisele aitab tugevasti kaasa uurija entusiasm oma teema suhtes. Selline «õhinapõhisus» eeldab, et teema pakuks uurijale isiklikku huvi ja oleks talle jõukohane. Samuti tuleb hinnata, kas seatud tähtaja jooksul on võimalik läbi viia küsimustiku või eksperimendi osa.

 2. Leiame uurimisküsimused või püstitame probleemi ning seame uurimiseesmärgid  

  Uurimuse eesmärgistamine on edasise töö aluseks. Nii teame, mida ja milleks me uurime.

  Selle alusel saab hiljem ka uuringu tulemusi hinnata.

 3. Abistame metoodika valimisel  

  Uurimisküsimustele vastamine (hüpoteeside kontroll) nõuab asjakohast, hoolikalt välja töötatud metoodikat.

  Erinevat tüüpi uuringud eeldavad ka erinevaid uurimismeetodeid.

 4. Juhendame kirjandusülevaate koostamisel  

  Kirjandusülevaade ehk teooriaosa on iga teadustöö vundamendiks. Töö vastava teaduskirjandusega on ühelt poolt vajalik uurijale enda teemaga kurssiviimiseks. Teisalt aitab teooriaosa lugejal mõista uurimuse tausta ja vajalikkust, samuti varasemaid jõupingutusi vastava probleemiga tegelemisel.

  Põhjalik ja ladus kirjandusülevaade veenab uurimuse hindajaid autori asjatundlikkuses.

 5. Otsime või aitame luua sobiva instrumendi uuringu teostamiseks  

  Instrument ehk uurimisvahend on vahend, mida uurija kasutab oma eesmärkide saavutamiseks. Selleks võib sõltuvalt uuringu tüübist olla mingi aparatuur, aga ka küsimustik või intervjuu kava.

  Sageli on otstarbekas kasutada juba varem välja töötatud instrumente. See aitab uurijal enda tulemusi võrrelda varasemate sarnaste uuringutega, lisades tööle väärtust.

 6. Koostame uurimistöö kava  

  Ülesandeid ja nende tähtaegu sisaldav kava aitab uurijal «järjel püsida» ja töö õigeks ajaks valmis saada.

  Kindel tööplaan on eriti oluline vähekogenud uurija jaoks, kellel puuduvad veel uurimistöö tegemise harjumused.

 7. Jälgime koostatud kava tähtaegadest kinnipidamist  

  Uurimuse korraliku kava olemasolu ei taga veel sellest kinni pidamist — oluline on algajat uurijat järjepidevalt tema edusamme jälgides toetada.

 8. Aitame tagada, et uurimiseesmärgid saaksid täidetud (uurimisküsimused vastatud)  

  Uurimuse kvaliteedi määrab uurija edukus endale püstitatud ülesannete täitmisel.

  Töö peab andma teaduslikult põhjendatud vastused algselt püstitatud uurimisküsimustele või hüpoteesidele.