Andmetöötlus (-analüüs) tagab, et uuring «läheks asja ette» — et andmete kogumisel uurija ja vastanute poolt nähtud vaev saaks tasutud usaldusväärsete ja kasulike uurimistulemustega. On tähtis tagada, et kasutataks andmete tüübile kohaseid andmetöötlusmeetodeid, mis aitaksid ühtlasi parimal viisil kaasa uurimuse eesmärkide saavutamisele.

 1. Aitame koguda andmebaasi uurimistööst tulenevate huvipakkuvate vastustega  

  Veebiuuring on seadistatav selliselt, et laekuvad vastused kogunevad automaatselt toorandmete tabeliks, ilma et oleks vaja neid eraldi sisestada.

 2. Abistame eakohase statistikaga protsentidest korrelatsioonide ja hii-ruuduni  

  Andmetöötlust saab soovi korral teha väga põhjalikult ja keerukalt. Gümnaasiumis ja bakalaureuseõppes piisab siiski mõningate põhiliste analüüsimeetodite tundmisest. Abistame noori uurijaid sobivate meetodite tundmaõppimisel ja rakendamisel.

 3. Teeme kogutud tulemustest statistilise ülevaate  

  Uurimistöö tulemuste osas on tarvilik kirjeldada olulisemaid uuringu ja andmetöötluse abil saadud tulemusi. Aitame uurijal eristada olulist ebaolulisest ning tulemused korrektselt kirja panna.

 4. Aitame tulemusi graafiliselt vormistada  

  Üks pilt on sageli kõnekam kui tuhat sõna. See ütlemine kehtib ka teaduses, kus hästi läbimõeldud ilmekas diagramm või graafik võib uurimistööle tublisti väärtust lisada. Joonised peaksid olema heas kooskõlas tekstiga, seda tõhusalt täiendades.

 5. Aitame kogutud andmete põhjal järeldusi teha  

  Teadlaselt eeldatakse, et lisaks andmete kogumisele ja esitamisele peab ta oskama ka neid tõlgendada — neile tähendust ja väärtust anda. Kogutud andmete tõlgendamine ning nende põhjal uurimisküsimuste valguses järelduste ja üldistuse tegemine saab noorele uurijale sageli komistuskiviks. Meie aitame tagada, komistuskive ei esineks.

 6. Teeme ettepanekuid jätku-uuringuteks  

  Hea uurija toob lugejate jaoks välja enda uuringu tulemuste rakendusväärtuse, aga ka töö puudujäägid ja soovitused teistele teadlastele, kuidas vastavat teemat täiendavalt ja/või paremini uurida. Ühtlasi teeme ettepanekuid, kuidas uuringut samal teemal (uuel tasemel) jätkata.