Valim on uuringusse valitud osa teadlast huvitavast sihtrühmast, kelle kohta käivad uurimisküsimused või hüpoteesid. Tähtis on tagada, et valim esindaks võimalikult hästi kogu sihtrühma (üldkogumit). Selleks on vajalik kaasata sihtrühmast küllaldane hulk vastajaid, soovitavalt juhuvaliku teel ja nõnda, et vastajate jaotus oluliseks loetavate tunnuste osas oleks võimalikult sarnane üldkogumi omale.