Toimetame ja/või korrigeerime Teie valmis teksti, et muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks: väljenduslikult täpsemaks, kergemini loetavaks ja keeleliselt korrektseks. Toimetamine eeldab lisaks ortograafiavigade parandamisele vajadusel ka lausete ümbersõnastamist ning avastatud sisulistele küsitavustele või eksimustele tähelepanu juhtimist. Keeleline korrektuur sisaldab vaid õigekirjavigade parandamist.