Esitlused on vajalikud oma ettevõtmise tutvustamiseks asjakohasele publikule: näiteks oma firma promomiseks loodetavatele partneritele või rahastajatele, kauba tutvustamiseks võimalikele ostjatele, aga ka vastvalminud uurimistöö esitlemiseks karmile kaitsmiskomisjonile. Sõltumata esitluse teemast või sihtrühmast on oluline, et see oleks süsteemne, korrektselt sõnastatud ja vormistatud, läbimõeldult illustreeritud ja publikule hõlpsasti jälgitav. Neid sihte aitamegi Teil saavutada.

 1. Esitlusdokumentide (ppt, pptx, odf) koostamine eesti või inglise keeles  
  Teeme valmis tervikliku esitluse kliendi poolt etteantava taustainfo (toorandmete) põhjal.
 2. Esitlusdokumentide sõnastamine korrektses eesti keeles  
  Toimetame ja/või korrigeerime Teie valmis teksti, et muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks: väljenduslikult täpsemaks, kergemini loetavaks ja keeleliselt korrektseks. Toimetamine eeldab lisaks ortograafiavigade parandamisele vajadusel ka lausete ümbersõnastamist ning avastatud sisulistele küsitavustele või eksimustele tähelepanu juhtimist. Keeleline korrektuur sisaldab vaid õigekirjavigade parandamist.
 3. Esitlustele kohase tausta loomine  
  Sobivalt valitud taust toetab esitluse sõnumit ja aitab luua vastuvõtlikku meeleolu.
 4. Illustratsioonide ja graafikute lisamine esitlustele  
  Täiustame ja vormistame esitlusse juba kaasatud illustratiivset materjali, et saavutada selle soovitud mõju publikule. Vajadusel animeerime sobivalt esitluse.
   
 5. Esitlustele lisatud illustratsioonide ja graafikute korrigeerimine  
  Nägemismeele kaudu hangib inimene valdava osa saadavast infost. Seega tulevad illustratsioonid kasuks igasugustele infomaterjalidele, eriti aga esitlustele, mis nõuavad olulise teabe kiiret ja ülevaatlikku esitamist. Aitame leida Teie sõnumit tõhusal viisil toetavad illustratsioonid ja need sobivalt vormistada.
 6. Esitluste vormistamine  
  Aitame saavutada tekstide ja illustratsioonide optimaalse kuvandumise slaididel (teksti suurus ja font, värvused, paigutus jne), et esitlus avaldaks muljet ja oleks hästi jälgitav.
 7. Esitluste tõlkimine  
  Pakume tarbe-, populaarteaduslike ja teadustekstide asjatundlikku tõlget suundadel inglise-eesti, eesti-inglise ja vene-eesti. Tõlgetele lisandub alati ka teksti toimetamine ja korrektuur. Keerukamate ja spetsiifilisemate tekstide tõlkimine ning hinnakujundus otsustatakse kokkuleppel kliendiga.