1. Tekstidokumentide (doc, docx, odt, rtf ja pdf formaadis) koostamine  
  Koostame ülevaatlikke, keeleliselt korrektseid ja hästi loetavaid (tarbe)tekste kliendi poolt ette antava toorinfo (temaatika, statistika, märkmete, suuliste kirjelduste, viidete, küsimuste vms) põhjal eesti, inglise või vene keeles. Vajadusel otsime ise asjakohase (lisa)info. Teenuse täpsem sisu ja vorm pannakse paika kokkuleppel kliendiga. Võimalikeks produktideks on näiteks infotekstid, veebilehe tekstid, aruanded, projektitaotluste vm dokumentide tekstiosad, pressiteated, uudislood jne. Esitage julgesti oma tellimus ja vaatame koos, mida teha annab!
 2. Tekstidokumentide sõnastamine korrektses eesti keeles  
  Toimetame ja/või korrigeerime Teie valmis teksti, et muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks: väljenduslikult täpsemaks, kergemini loetavaks ja keeleliselt korrektseks. Toimetamine eeldab lisaks ortograafiavigade parandamisele vajadusel ka lausete ümbersõnastamist ning avastatud sisulistele küsitavustele või eksimustele tähelepanu juhtimist. Keeleline korrektuur sisaldab vaid õigekirjavigade parandamist.
 3. Tekstidokumentide vormistamine  
  Tekstidokumentide atraktiivsusele ja lugemise mugavusele aitab kaasa nende läbimõeldud vormistus. Teatud tekstide, nt uurimistööde puhul on vormistusnõuded täpselt ette antud ja nende järgimine lausa kohustuslik. Aitame Teil saavutada tekstide vajalikku vormistust.
   
 4. Tekstidokumentide tõlkimine (vene, inglise jm kokkuleppel)  
  Pakume tarbe-, populaarteaduslike ja teadustekstide asjatundlikku tõlget suundadel inglise-eesti, eesti-inglise, vene-eesti ja eesti-vene. Tõlgetele lisandub alati ka teksti toimetamine ja korrektuur. Keerukamate ja spetsiifilisemate tekstide tõlkimine ning hinnakujundus otsustatakse kokkuleppel kliendiga.

  Tarvidusel püüame leida tõlkijad ka leedu, läti või saksa keelele.