1. Toimetamisel eeldame, et tekst on mõeldud laiemale avalikkusele avaldamiseks. Selleks muudame vajadusel teksti lausete sõnastusest kuni lõikude ümbertõstmiseni, et tulemus oleks lugejale arusaadav ja kergesti haaratav.  
    Toimetame tähendab valmis teksti muutmist see sihtrühmale atraktiivsemaks: väljenduslikult täpsemaks, kergemini loetavaks ja keeleliselt korrektseks. Toimetamine eeldab lisaks ortograafiavigade parandamisele vajadusel ka lausete ümbersõnastamist ning avastatud sisulistele küsitavustele või eksimustele tähelepanu juhtimist. Teksti toimetamine sisaldab ka keelelist korrektuuri.

    Toimetamisel teeme tihedat koostööd tellijaga.