Meie pakutavate teenuste hinnad

Juhendustegevused

 
 

  Uurimuse juhendamine ja kavandamine

 • Juhul kui uurijal teisi juhendajaid ei ole, küsime juhendatavalt garantiihinna 30 €. Individuaaljuhendamise tunnihind on 15 €. Oleme seadnud oma eesmärgiks uurijat nõustada ja juhendada sel määral, et ta kõigi uurimistöö etappide juures ise võimalikult palju otsustada oskaks.  
  Garantiihinnana makstud summa tagastame tellijale juhul, kui uurimistöö ei jõua kaitsmisele.

  Uurimistööde juhendamine

 • Lõputöö juhendamise (gümnaasium, kõrgkooli kursusetööd) baashind on 50 €. Magistritöö puhul eeldame, et uurijal on ka ülikoolipoolne juhendaja ning pakume kaasjuhendamist baashinnaga 100 €. 
  Kirilastel puudub pädevus doktoritöö juhendamiseks, ent muudes abitegevustes ulatavad soovi korral abikäe.

  Töö infoallikatega

 • Kui juhendatav usaldab kogu töö kirjandusnimistu koostamisel Kirilastele, on selle töö baashind 15 €, lisandub kirjandusallikate nimistu pikkusest ja põhjalikkusest sõltuv summa, 30...75 s kirje kohta. Juhul kui uurija soovib, et Kirilased tema eest ka kirjandusülevaate koostaksid, on baasinnaks 25 €, millele lisanduvad väljavõtte, tsitaatide ja nende seoste hulgast sõltuvad hinnad 75 sendist kuni 1,50 euroni ühiku kohta. Kui tegemist on võõrkeelse tekstiga, lisandub ka tõlketöö hind olenevalt tõlgitava teksti mahust.  
  Kirilased eeldavad, et uurija on ise oma tööst huvitatud ning teeb lõviosa tööst ise.

  Paberkandjal küsitluste ettevalmistus ja läbiviimine

 • Küsimustiku teadusliku toimetamise tunnihind on 20 €, näidisküsimuste hinnaks on 2 €. Uurijapoolse valmis küsimustiku sisulise toimetamise hind on 15 €, vormistusliku disaini hind sültub küsimustiku suurusest. Vastajailt saadud ankeedivastuste sisestamine tabelisse sõltub kuluvast ajast ja vastuste hulgast (2 senti sisestus, lisaks tööaja maksumus).  
  Soovitame uurida veebiküsitluse koostamise hindasid.

  Elektroonilise veebiküsitluste ettevalmistus ja läbiviimine

 • Kui teostatakse veebiküsitlus, rendime 5 € nädalas oma serveriruumi, andmete kogumine tabelisse on aga tasuta. Küsitluse koostamise, avaldamise ja sihtgrupini viimise ning hilisema andmetöötluse hind aga sõltub nii ankeedi suurusest kui ka valimi mahust.  
  Soovitame uurida veebiküsitluse koostamise hindasid.

  Andmetöötlus ja -analüüs

 • Tulemuste statistilse töötluse baashind on 15 €, lisandub andmetöötluse hind, mis sõltub uurija oskustest ja soovidest.  
  Näiteks keskmiste ja protsentide leidmine maksab 5 €, põhjalikum statistiline analüüs aga 15 € ühe andmebloki kohta.

  Andmeblokina käsitleme 10 × 100 suurust tabelit. Statistilise analüüsi hind sõltub ka leitavate seoste hulgast.

  Andmetöötluse tulemused

 • Tulemuste statistilise interpreteerimise baashind on 15 €, lisandub tulemuste sõnastamine koostöös juhendatavaga tunnihinnaga 15 €.
  Statistilise töötluse korraldame kas Exceli või SPSS programmiga. Tulemused esitame vastavalt sellele, mida juhendatav soovib.

  Tulemuste kokkuvõte

 • Kirjandusanalüüsi koostamise baashind on 25 € ja eestikeelse kokkuvõtte hind 10 € arvestusliku lehekülje kohta. 
  Siin arvestatakse lehekülgi tingtähemärkides (ttm). Üks lehekülg sisaldab 1800 ttm.

  Vormistamine

 • Tekstidokumendi vormistamine sõltub lehekülgede hulgast (kuni 50 senti lk), sisukorra korrastame 2 € eest ja iga lisatava illustratsiooni hind on 30 senti. 
  Siin arvestatakse lehekülgi tingtähemärkides (ttm). Üks lehekülg sisaldab 1800 ttm.

  Uurimistöö retsenseerimine

 • Retsenseerimise baashind on 14 €, lisandub töö mahust sõltuv summa, mis kuni 15-lehelisel uurimusel puudub ning üle 50-lehelistel on hinnaga 35 senti leheküljelt. 
  Retsensiooni korral ei arvestata tähesümbolite, vaid lehekülgede hulka.

 


Dokumendihalduse hinnad

 
 

  Tekstidokumentide (doc, docx, odt, rtf ja pdf formaadis) koostamine

 • Etteantud märkmete või teema põhjal teksti koostamine maksab 20 € lehekülje (ttm) kohta. 
  Teksti koostamisel pole määrav kirjasuurus, vaid tähemärkide hulk. 1 lk ≈ 1800 ttm.

  Tekstidokumentide sõnastamine korrektses eesti keeles

 • Teksti toimetamise hind on 5 € lehekülje (ttm) kohta. 
  Teksti toimetamisel ei arvestada kirjasuurust, vaid tähemärkide hulka. 1 lk ≈ 1800 ttm.

  Tekstidokumentide vormistamine

 • Liigendatud teksti korral maksab selle vormistamise lehekülg kuni 50 s. 
  Teksti vormistamine ei olene kirjasuurusest, vaid selle liigendatusest. Kui tekstis on vähe tabeleid, taandridu ja illustratsioone, võib hind kujuneda väiksemaks.

  Tekstidokumentide tõlkimine

 • Tekstidokumentide tõlkimine (vene, inglise jm kokkuleppel) sõltub tõlgitava teksti mahust, spetsiifilisusest ja keelest, keskmiselt 12 € lehekülje kohta. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Ühest keelest teise tõlkel võetakse lähtekeeles teksti ttm hulga ja tõlgitud teksti ttm keskmine.

  Esitluste tõlkimine

 • Esitluse tõlkimisel arvestame tekstitõlkimise hindadega, vajadusel lisanduvad esitlusele originaalse tausta loomise (3 €), vormistamise (30 s slaidi kohta), diagrammide vormistamise (5 € diagramm), illustratsioonide kujundamise (3 €) ja animeerimise (1 € slaid) hinnad, vastavalt kliendi soovidele. 
  Täpsema hinna kalkuleerimisks peame teadma lähteülesannet.

  Lisaks kõikide parameetrite arvestamisele sõltub hind ka tellimuse üldmahust (mahukam tellimus on suhteliselt soodsam).

  Esitlusdokumentide (ppt, pptx, odf) koostamine

 • Esitlusdokumentide (ppt, pptx, odf) koostamine eesti või inglise keeles sõltub hind sellest, kas tellija soovib originaalse kujundusega esitlust või lepib standardsega, kas slaididel kajastub pelgalt tekst või on neil ka illustratsioonid, kui on illustratsioonid, siis kas sisulised diagrammid või illustreerivad pildid jpm. Teksti koostamise hind esitletavatel slaididel ei erine tavalisest tekstitöötluse hinnast. 
  Täpsema hinna kalkuleerimisks peame teadma lähteülesannet. Vt ka tekstide koostamise hindu.

  Lisaks kõikide parameetrite arvestamisele sõltub hind ka tellimuse üldmahust (mahukam tellimus on suhteliselt soodsam).

  Esitlusdokumentide sõnastamine korrektses eesti keeles

 • Teksti toimetamise hind on 5 € lehekülje (ttm) kohta. Näiteks 10-slaidilisele esitlusele mahub keskmiselt üks lehekülg teksti. 
  Täpsema hinna kalkuleerimisks peame teadma lähteülesannet. Vt ka tekstide koostamise hindu.

  Esitluste koostamisel jälgime ka seda, millisele auditooriumile ettekanne mõeldud on. Näiteks suures saalis pole mõeldav sellise slaidiprogrammi näitamine, kus ühel leheküljel on üle 10 rea teksti (ka viimases reas istujad peavad teksti nägema).

  Esitlustele kohase tausta loomine

 • Esitlustele kohase originaalse tausta loomine maksab 3 €. 
  Esitlusprogrammis tasuta olemasoleva tausta kasutamine on tasuta. Olemasolevale taustale lisatav sümboolika ei tähenda tausta muutmist.

  Illustratsioonide ja graafikute lisamine esitlustele

 • Iga illustratsiooni lisamine maksab 30 s. Kui slaidil esitatav diagramm vajab eelnevat koostamist ja vormistamist, maksab see 5 €. 
  Töö hind erineb oluliselt tellija etteantud ja Kirilaste loodud illustratsioonide kasutamisel.

  Esitlustele lisatud illustratsioonide ja graafikute korrigeerimine

 • Diagrammide ja muude illustratsioonide kujundamise hind on 3 € pildi kohta. 
  Kujundamine toimub tellija etteantud ideede põhjal.

  Esitluste vormistamine

 • Esitluste üldise vormistamise hind on 30 s slaidi kohta. 
  Kui tellite kogu esitluse koostamise Kirilastelt, vormistamise hinda ei lidandu.

  Erinevate dokumentide vormiline ühtlustamine

 • Kui tellija soovib, et kõigil tema erinevatel dokumentidel (nt tekstidokumendid, esitlused, tabelid, veebileht) oleks sarnane vormistus, soovitame tellida vormilise ühtlustamise. Kirilased võivad luua sobiva logo või viimistleda olemasolevat, lisada selle sobivalt dokumentidele. Vormilist ühtlust aitavad tagada ka sarnane kirjastiil ja kasutatavad värvused. 
  Tagamaks vormistuse ühtlus, soovitame tellida kogu vormistuse Kirilastelt.

  Exceli vms tabeltöötlusprogrammis koostatud graafikute disain

 • Kogutud algandmete põhjal maksab ühe diagrammi moodustamine kuni 3 €. Soovi korral kujundame mitu erinevat alternatiivi. 
  Töö toimub koostöös tellijaga. Kui tellija on alternatiivide hulgast meeldivama välja valinud, vormistatakse kõik diagrammid ühtses stiilis.

  Visandatud skeemide disainimine

 • Uurimistöö autoril võib olla ideid või käsikirjalisi visandeid teksti lisatavate skeemide osas. Kuni A6 mõõdus (210 x 99 mm) illustratsiooni kujundamine maksab 3 €. Reeglina vormistame skeemid PNG failina A4 mõõdus, et seda oleks soovi korral võimalik ka suurema illustratsioonina kasutada. 
  Töö toimub koostöös tellijaga. Kui tellija on skeemi heaks kiitnud, paigutatakse see dokumendis sobivasse kohta.

  Graafikute, skeemide ja jooniste lisamine dokumentidele

 • Tähelepanu tuleb pöörata nüansile, et lisamine eeldab illustratsiooni eelnevat olemasolu. Illustratsiooni lisamine sobivasse paika dokumendis maksab vaid 30 senti ja on tasuta, kui tellite illustratsiooni kujundamise meilt. 
  Kirilased hoolitsevad selle eest, et illustratsioonide hulka ei satuks ©–märgiga autorikaitsega varustatud pildid. Selliste kasutamisel viidatakse algallikale.

  Tabeltöötlusprogrammidega loodud jooniste ja tabelite vormistamine

 • Jooniste ja tabelite vormistamisel koostame kliendile valimiseks kuni 3 alternatiivset hinnaga kuni 5 €. 
  Töö toimub koostöös tellijaga. Kui tellija on alternatiivide hulgast meeldivama välja valinud, vormistatakse kõik joonised ja tabelid ühtses stiilis.

  Tabeli automatiseerimine (valemite lisamine tabelisse)

 • Selleks, et andmetabel (Excel, Calc) arvutaks tulemusread õigesti, peavad tabelisse olema sisestatud korrektsed arvutusvalemid. Kirilased korrastavat tabeli vastavalt tellija soovidele hinnaga kuni 5 € tehte kohta. Hind sõltub tehete keerukusest ja nende hulgast. Teenusega koos soovitame tellida ka tabeli vormistuse (50 senti tabeli lehe kohta). 
  Lihtsamad tehted on odavamad. Sama tehte kordus erinevatel ridadel ei muuda hinda. Näiteks kui tabeli igal real on liitmistehe, on see üks tehe ka siis, kui ridu on sadu.

 


Veebitööde hinnad

 
 

  Ettevõtet tutvustava kodulehe tekstide keeleline korrektuur

 • Etteantud märkmete või teema põhjal teksti koostamine maksab kuni 20 € lehekülje (ttm) kohta. Eestikeelse koduleheteksti korrektuur 2.50 €, toimetamine aga 5 € (ttm kohta). Võõrkeelse teksti toimetamise hind on 11 € (ttm kohta). Püsiklientidele kehtib meil soodustustega hinnakiri ning tekstitööd sisalduvad kodulehe haldamise hinnas. Meiega on võimalik sõlmida kodulehe sisu uuendamise aastane leping hinnaga kuni 400 €. Kui sisu uuendatakse ainult kliendi nõudmisel, on aastase lepingu hind 350 €. 
  Veebitööde korral arvestame teksti mahtu üldjoontes skriptimärkides (sm), kui aga tekst on esitatud tavatekstina, arvestame 1 lk = 1800 ttm.

  Kodulehe kujundus ja lihtne lahendus

 • Kodulehetöös loome algul kuni 3 kavandit erineva ülesehituse, kujunduse ja värvuslahendusega, kui kliendil erisoovid puuduvad. Kavandi hind on kuni 50 €. Edasine sõltub sellest, kui keerukat kodulehte klient soovib. Hind sõltub nii lisatavate kujunduselementide hulgast kui ka alamlehtede arvust. Meiega on võimalik sõlmida kodulehe sisu hilisema uuendamise aastane leping hinnaga kuni 400 €. See tähendab, et Kirilased võtavad endale kohustuse jälgida kodulehega seotud ettevõtte käekäiku, otsida teemakohaseid uuendusi konkurentidelt ja muud, mis klient meilt tellib. Kui sisu uuendatakse üksnes kliendi nõudmisel, on aastase lepingu hind 350 €. 
  Üldjoontes on lihtsa kodulehe ühe vaate (ekraanipildi) hind keskmiselt 160 €.

  Täiesti uue kodulehe loomine

 • Lihtsa ülesehituse ja vähese serverikasutusega kodulehe tegemine on kompleksne töö, mida ei saa teha kliendipoolsete ideedeta. Uue kodulehe loomisel vt kavandamise ja kujunduse hinda. Kodulehe seame loomisfaasis üles oma serveriruumi. Selleks, et kavandatust saaks ettevõtte või kellegi isiklik koduleht, hoolitseme domeeninime ja serveriruumi eest. Hind sõltub tellimise hetkel leiduvatest pakkumistest. 
  Üldjoontes on lihtsa kodulehe ühe vaate (ekraanipildi) hind keskmiselt 160 €, nii võib 5 alamlehega koduhele hinnaks prognoosida umbes 800 €.

  Välislinkide lisamine

 • Vajadusel lisame kodulehele piiramatul hulgal linke nii sama kodulehe piires kui ka teistele kodulehtedele. Linkide lisamine sisaldub skripti hinnas, küll aga tuleb tellijal maksta juhul, kui Kirilastel tuleb sobivaid linke otsida ning võõrkeelsete lehtede sisututvustusi tõlkida. 
  Linkide selgituste tõlkimise kohta vt tõlketööde hindu.

  Illustratsioonide või pildigalerii lisamine

 • Lisaks kodulehel avaldatavatele ikoonidele, sümbolitele, taustapiltidele jms võib soovi korral lisada ka eraldi illustreerivaid fotosid või pildigalerii. Illustratsioonide lisamine sisaldub skripti hinnas, küll aga tuleb tellijal maksta juhul, kui Kirilastel tuleb sobivaid illustratsioone otsida, ise toota või pildistada. Fotograafiateenuse hind on 2,50 € tunnis. 
  Kodulehe loomisel arvestatakse hinda skriptimärkides (tsm). 1 leht sisaldab umbes 1500 tsm.

  Sisuhalduspaketiga kodulehe kujundamine

 • Tasuta sisuhalduspaketil põhineva kodulehe kujundamise korral loome algul kuni 3 kavandit kujunduse ja värvuslahendusega, kui klient pole oma soove ise esitanud. Kavandi hind on kuni 50 €. Edasine sõltub sellest, kui keerukat kodulehte klient soovib. 
  Tasuta sisuhalduspaketid on näiteks Joomla ja Drupal. Klient võib soovi korral tellida kujunduse ka Wordpressile või teistele sisuhalduspakettidele.

  Ettevõtte logo või kaubamärgi kujundamine

 • Ettevõtte või asutuse logo või kaubamärgi kujundamise keskmine hind 135 €, mis sisaldab vähemalt 3 alternatiivse kavandi esitamist värviliselt ja mustvalgelt. 
  Lõplik logo valmib tihedas koostöös kliendiga.

  Staatiliste reklaambännerite kujundamine

 • Kujundame kodulehele mingi sündmuse või kauba esitlemiseks reklaambänneri hinnaga kuni 70 €. 
  Lõplik töö valmib tihedas koostöös kliendiga ning lähtuvalt tellija soovidest.

  Liikuvate reklaamide kujundamine

 • Liikuva reklaamiriba või minianimatsiooni hind sõltub reklaami suurusest ning kaadrite hulgast ja on hinnaga 80 kuni 180 €. 
  Lõplik töö valmib tihedas koostöös kliendiga ning lähtuvalt tellija soovidest. Tellijale pakutakse mitu kavandit, milliste hulgast valitakse sobivaim.

  Teie toodete ja teenuste reklaamimine meie kodulehel ja sotsiaalmeedias

 • Vahendame teie kodulehe või kampaaniate reklaame alates 45 € (meie kodulehel) kuni sõltuvalt reklaamitavate päevade hulgast nt Facebook'is. 
  Arvestame Facebook'is reklaamimise hetkel kehtivat hinnakirja.

  Ettevõtte reklaam- ja infotrükiste kujundamine

 • Ettevõtte reklaam- ja infotrükiste (voldikud, flaierid, plakatid, visiitkaardid) kujundamise hind sõltub tellitud töö mõõtmetest ning sisukusest. Kogu reklaammaterjali kujundamise baashind on 100 €. 
  Hinna saab arvutada pärast kõikide tingimuste selgumist.

  Aitame teil läbi viia küsitlusi

 • Rendime oma serveriruumi küsitluste läbiviimiseks kas 1 € eest päevas või 5 € eest nädalas. Soovi korral otsime kontakti sihtgrupiga ja viime küsitluse nendeni. Selle tegevuse hind sõltub kuluvast ajast arvestusega 15 € tunnis. Andmed kogutakse tabelisse tasuta, toortabeli hilisema töötlemise hind sõltub sellest, kas edasi plaanitakse töötada Exceli või SPSSiga, aga ka andmebaasi mahust. Andmebaasi korrastamise hind on kuni 1 € andmebloki kohta. 
  Kliendiküsitluste või uurimistöö-alaste küsitluste läbiviimise soovi korral vt küsitluse koostamise hindu. Täpsem hind selgub konkreetse küsitluse korral. Andmeblokiks (db) loeme tabelit, mis on 10 tunnusega ja valimiga kuni 100 vaadeldavat.

  Kujundame veebipõhise küsitluse teie kodulehele

 • Vormistusliku disaini hind on umbes 5 € lehekülje kohta, kodulehel arvestame seda skriptisümbolites. Näidisküsitluse hind on 205 €. 
  1 kodulehevaade = 1500 tsk (skriptisümbolit).

  Aitame koguda tagasisidet teie töötajatelt või klientidelt

 • Vajadusel garanteerime vastaja anonüümsuse või küsime vastajate ebadiskreetseid taustandmeid. Näidisküsitluse hind teie kodulehel on 255 €. Kui klient on meiega sõlminud hoolduslepingu, korrastame andmebaase ja teeme küsitluses pisimuudatusi tasuta. Kodulehe sisu ühekordne uuendamine nõudmisel maksab 15 €. 
  Kirilased võivad tellimusel küsitluse läbi viia tellija abita: pärast teatud küsitlusaja möödumist tehakse kokkuvõte ja tellijale saadetakse valmis tulemus.

 


Tõlketööde hinnad

 
 

  Tekstidokumentide tõlkimine

 • Tekstidokumentide tõlkimine (vene, inglise jm kokkuleppel) sõltub tõlgitava teksti mahust, spetsiifilisusest ja keelest, keskmiselt 12 € lehekülje kohta. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Ühest keelest teise tõlkel võetakse lähtekeeles teksti ttm hulga ja tõlgitud teksti ttm keskmine.

  inglise–eesti

 • Tekstidokumentide tõlkimine kuni 10 € lehekülje (1800 ttm) kohta. Hind sõltub teksti tihedusest ja keerukusest. Kui teksti pikkus ületab 10 lk, on töö hind 10% odavam, üle 55 lk 15% soodsam. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Ühest keelest teise tõlkel võetakse lähtekeeles teksti ttm hulga ja tõlgitud teksti ttm keskmine.

  eesti–inglise

 • Tekstidokumentide tõlkimine kuni 10 € lehekülje (1800 ttm) kohta. Hind sõltub teksti tihedusest ja keerukusest. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Ühest keelest teise tõlkel arvutatakse lähtekeeles teksti ttm hulga ja tõlgitud teksti ttm keskmine.

  vene–eesti

 • Tekstidokumentide tõlkimine kuni 12 € lehekülje (1800 ttm) kohta. Hind sõltub teksti tihedusest ja keerukusest. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Ühest keelest teise tõlkimisel arvutatakse lähtekeeles teksti ttm ja tõlgitud teksti ttm keskmine.

  teised keeled

 • Juhul kui kogu tellimus puudutabki vaid tõlget teistest keeltest, soovitame pöörduda tõlkebüroo poole. Kui aga kogu töö sisaldab üksikuid muukeelseid tekste, saame oma heade partnerite abil tõlkimisega hakkama. 
  Tõlkimisel arvestatakse teksti mahtu tingtähemärkides (ttm). Muudest keeltest tõlkimisel arvestame partnerite hinnakirju.

  Esitluste tõlkimine

 • Esitluse tõlkimisel arvestame tekstitõlkimise hindadega, vajadusel lisanduvad esitlusele originaalse tausta loomise (3 €), vormistamise (30 s slaidi kohta), diagrammide vormistamise (5 € diagramm), illustratsioonide kujundamise (3 €) ja animeerimise (1 € slaid) hinnad, vastavalt kliendi soovidele. 
  Täpsema hinna kalkuleerimisks peame teadma lähteülesannet.

  Lisaks kõikide parameetrite arvestamisele sõltub hind ka tellimuse üldmahust (mahukam tellimus on suhteliselt soodsam).

  Tekstide korrektuur

 • Tõlketööde hind sisaldab keelelist korrektuuri. 
  Teksti keeleline ja stilistiline korrigeerimine on vajalik teksti mõtte, terviklikkuse, grammatilise õigsuse, terminoloogia järjepidevuse ja teksti valdkonnale sobiva stiili kontrollimiseks.

  Teksti toimetamine

 • Pikemate tõlketööde korral leiame vastavat keelt emakeelena kõneleva kaastöötaja ning laseme teksti toimetada. Kui korrektuuri käigus parandatakse pelgalt tippimis- ja kirjavead, siis toimetamise käigus korrigeerime lauseehitust, sõnade järjestust ja teksti mõistetavuse ladusust. Toimetuse hind kujuneb sõltuvalt teksti sisu keerukusest ja mahust, jäädes orienteeruvalt väiksemaks kui 20 € leheküljest. 
  Teksti korrektuur tähendab tõlke kontrollimist pärast materjali graafilist töötlemist. Selle töö eesmärgiks on kontrollida, kas vorming, sõnade poolitamine, tähemärkide, piltide ja sümbolite kujutised on õiged, tekst terviklik ning sihtkeele tüpograafiaeeskirjad täidetud. See kontroll eelneb lõplikule dokumendifaili loomisele.

 

Koolituste hinnad

 
 

  Õpilase uurimistöö juhendamise etapid

 • Pakume individuaalkoolitusi baashinnaga 30 €, millele lisandub 15 € akadeemilise tunni eest, aga ka veebipõhist nõustamist hinnaga 10 € tunnis. 
  Käesoleval aastal pakume vaid veebipõhist koolitust.

  Arvutikasutuse ABC

 • Selle koolituse teostame kliendi juures sobiva suurusega arvutiklassis ning hind kujuneb kokkuleppel, sõltudes koolitatavate hulgast, koolituse pikkusest akadeemilistes tundides ning koolitaja transpordikuludest. 
  Individuaalkoolitusi me hetkel ei paku.

  Korteriühistute juhatusele asjaajamiseks

 • Selle koolituse teostame kliendi juures sobiva suurusega arvutiklassis ning hind kujuneb kokkuleppel, sõltudes koolitatavate hulgast, koolituse pikkusest akadeemilistes tundides ning koolitaja transpordikuludest. Individuaalkoolitusi pakume veebipõhiselt või konsultatsioonide korras baashinnaga 30 €, millele lisandub 15 € akadeemilise tunni eest. 
  Individuaalkoolitusi me hetkel ei paku.

  ID-kaardi kasutamise koolitus

 • Koolituse teostame kliendi juures sobiva suurusega arvutiklassis ning hind kujuneb kokkuleppel, sõltudes koolitatavate hulgast, koolituse pikkusest akadeemilistes tundides ning koolitaja transpordikuludest. 
  Individuaalkoolitusi me hetkel ei paku.

  GMail teenuse kasutamise trikid

 • Pakume veebipõhist individuaalkoolitust baashinnaga 30 €, millele lisandub 6 € akadeemilise tunni eest. 
  Individuaalkoolituse registreerimiseks palume meiega kirjalikult ühendust võtta kas aadressil info@kirilane.ee või kirilased@gmail.com.

  Sõiduki parkimine asulas

 • Pakume veebipõhist kursust hinnaga 50 €. Kursuse eesmärgiks on meenutada autojuhile parkimisega seotud seadusesätteid ning läbi mängida erinevad situatsioonid hooletusest tulenevate parkimistrahvide vältimiseks. 
  Huvi korral palume registreeruda kirjalikult kas aadressil info@kirilane.ee või kirilased@gmail.com. Kursus toimub juhul, kui gruppi registreerub vähemalt 10 inimest.