Meie pakutavad teenused

 
 

I   Uurimistööde juhendamine

 • uurimuse kavandamine  
  Aitame eakohase ja huvipakkuva uurimisvaldkonna valikul, uurimisülesande leidmisel ja probleemide või uurimisküsimuste sõnastamisel ning metoodika valikul. Aitame piiritleda ning täpsustada uurimisteemat ja planeerida tarvilike andmete kogumist. Abistame tööplaani koostamisel ja innustame vajadusel sellest kinnipidamist.
 • töö infoallikatega  
  Juhendame infootsinguil ja teemakohaste teabeallikate otsimisel. Aitame vajadusel võõrkeelsete allikate tõlkimisel ning info süstematiseerimisel ja üldistamisel. Koostame koos uurijaga uurimisküsimused või sõnastame uurimisproblemaatika. Hoiame põhiküsimused fookuses ega lase teemast kõrvale kalduda.
 • (veebi)küsitluste ettevalmistus ja läbiviimine  
  Vaatame üle koostatud küsimustiku ning anname soovitusi uurimisküsimustele vastamiseks vajaliku info kogumiseks, küsimuste sõnastamiseks ja andmetöötluseks. Võimaldame uurijal kasutada oma serverit veebipõhiste küsitluste korraldamisel ja andmete kogumisel ning juhendame kogutud info analüüsimisel.
 • andmetöötlus ja -analüüs, tulemuste esitamine  
  Abistame andmete analüüsimisel, esitame andmed uurijale jõukohasel tasemel ning leiame koos vastused püstitatud uurimisküsimustele.
 • järeldused, kokkuvõte  
  Korrigeerime järelduste sõnastust ja aitame kokkuvõtte tegemisel. Vajadusel tõlgime kokkuvõtte inglise keelde.
 • vormistus  
  Juhendame uurijat uurimistöö vormistamisel ning graafikute või diagrammide koostamisel. Jälgime vastava asutuse (kooli) vormistamisnõudeid. Soovi korral vormistame töö vastavalt nõuetele ning abistame uurijal luua kokkuvõtliku esitluse.

II   Dokumendihaldus

 • Tekstidokumentide (doc, docx, odt, rtf ja pdf formaadis) koostamine  
  Koostame ülevaatlikke, keeleliselt korrektseid ja hästi loetavaid (tarbe)tekste kliendi poolt ette antava toorinfo (temaatika, statistika, märkmete, suuliste kirjelduste, viidete, küsimuste vms) põhjal eesti, inglise või vene keeles. Vajadusel otsime ise asjakohase (lisa)info. Teenuse täpsem sisu ja vorm pannakse paika kokkuleppel kliendiga. Võimalikeks produktideks on näiteks infotekstid, veebilehe tekstid, aruanded, projektitaotluste vm dokumentide tekstiosad, pressiteated, uudislood jne. Esitage julgesti oma tellimus ja vaatame koos, mida teha annab!
 • Tekstidokumentide sõnastamine korrektses eesti keeles  
  Toimetame ja/või korrigeerime Teie valmis teksti, et muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks: väljenduslikult täpsemaks, kergemini loetavaks ja keeleliselt korrektseks. Toimetamine eeldab lisaks ortograafiavigade parandamisele vajadusel ka lausete ümbersõnastamist ning avastatud sisulistele küsitavustele või eksimustele tähelepanu juhtimist. Keeleline korrektuur sisaldab vaid õigekirjavigade parandamist.
 • Tekstidokumentide vormistamine  
  Tekstidokumentide atraktiivsusele ja lugemise mugavusele aitab kaasa nende läbimõeldud vormistus. Teatud tekstide, nt uurimistööde puhul on vormistusnõuded täpselt ette antud ja nende järgimine lausa kohustuslik. Aitame Teil saavutada tekstide vajalikku vormistust.
 • Tekstidokumentide tõlkimine (vene, inglise jm kokkuleppel)  
  Pakume tarbe-, populaarteaduslike ja teadustekstide asjatundlikku tõlget suundadel inglise-eesti, eesti-inglise, vene-eesti ja eesti-vene. Tõlgetele lisandub alati ka teksti toimetamine ja korrektuur. Keerukamate ja spetsiifilisemate tekstide tõlkimine ning hinnakujundus otsustatakse kokkuleppel kliendiga.

  Tarvidusel püüame leida tõlkijad ka leedu, läti või saksa keelele.
 • Esitluste tõlkimine  
  Pakume tarbe-, populaarteaduslike ja teadustekstide asjatundlikku tõlget suundadel inglise-eesti, eesti-inglise ja vene-eesti. Tõlgetele lisandub alati ka teksti toimetamine ja korrektuur. Keerukamate ja spetsiifilisemate tekstide tõlkimine ning hinnakujundus otsustatakse kokkuleppel kliendiga.
 • Esitlusdokumentide (ppt, pptx, odf) koostamine eesti või inglise keeles  
  Teeme valmis tervikliku esitluse kliendi poolt etteantava taustainfo (toorandmete) põhjal.
 • Esitlusdokumentide sõnastamine korrektses eesti keeles  
  Toimetame ja/või korrigeerime Teie valmis teksti, et muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks: väljenduslikult täpsemaks, kergemini loetavaks ja keeleliselt korrektseks. Toimetamine eeldab lisaks ortograafiavigade parandamisele vajadusel ka lausete ümbersõnastamist ning avastatud sisulistele küsitavustele või eksimustele tähelepanu juhtimist. Keeleline korrektuur sisaldab vaid õigekirjavigade parandamist.
 • Esitlustele kohase tausta loomine  
  Sobivalt valitud taust toetab esitluse sõnumit ja aitab luua vastuvõtlikku meeleolu.
 • Illustratsioonide ja graafikute lisamine esitlustele  
  Täiustame ja vormistame esitlusse juba kaasatud illustratiivset materjali, et saavutada selle soovitud mõju publikule. Vajadusel animeerime sobivalt esitluse.
 • Esitlustele lisatud illustratsioonide ja graafikute korrigeerimine  
  Nägemismeele kaudu hangib inimene valdava osa saadavast infost. Seega tulevad illustratsioonid kasuks igasugustele infomaterjalidele, eriti aga esitlustele, mis nõuavad olulise teabe kiiret ja ülevaatlikku esitamist. Aitame leida Teie sõnumit tõhusal viisil toetavad illustratsioonid ja need sobivalt vormistada.
 • Esitluste vormistamine  
  Aitame saavutada tekstide ja illustratsioonide optimaalse kuvandumise slaididel (teksti suurus ja font, värvused, paigutus jne), et esitlus avaldaks muljet ja oleks hästi jälgitav.
 • Erinevate dokumentide vormiline ühtlustamine  
  Aitame ühtsel viisil vormistada teie veebilehele paigutatavaid, trükis väljaantavaid või mõneks muuks otstarbeks koondatavaid dokumente.

  Sageli aitab erinevad materjalid ühise nimetaja alla viia oskuslikult paigutatud logo või sümbol.
 • Esitluste vormistamine  
  Aitame saavutada tekstide ja illustratsioonide optimaalse kuvandumise slaididel (teksti suurus ja font, värvused, paigutus jne), et esitlus avaldaks muljet ja oleks hästi jälgitav.
 • Exceli vms tabeltöötlusprogrammis koostatud graafikute disain  
  Muudame teie default-formaadis graafikud kenamateks ja ülevaatlikumateks.

  Jagame soovitusi, lisame illustratsioone.
 • Visandatud skeemide disainimine  
  Vormistame teie visandid või ideed nägusateks ja ülevaatlikeks skeemideks (joonisteks).
 • Graafikute, skeemide ja jooniste lisamine dokumentidele  
  Täiendame teie esitlust või muid dokumente asjakohaste ja otstarbekalt vormistatud illustratsioonidega (teie ette antud, visandatud ja meie kujundatud või veebist otsitud).
 • Tabeltöötlusprogrammidega loodud jooniste ja tabelite vormistamine  
  Tabeltöötlusprogrammi default-seadete abil loodud esialgne diagramm, graafik või tabel vajab üldjuhul täiendavat vormistamist, et mõjuda esteetilisena Teie tekstidokumendis, esitluses või veebilehel. Leiame ses osas optimaalse lahenduse.
 • Tabeli automatiseerimine (valemite lisamine tabelisse)  
  Valmistame Teie tellimusel ette automaat-tabelid, mis arvutavad toorandmete sisestamisel ise välja Teile vajalikud statistilised näitajad.

III   Tõlketööd

 • inglise–eesti  
  Pakume tarbe-, populaarteaduslike ja teadustekstide asjatundlikku tõlget suundadel inglise–eesti, eesti–inglise, vene–eesti ja eesti–vene. Tõlgetele lisandub alati ka korrektuur ja tellimisel teksti toimetamine. Keerukamate ja spetsiifilisemate tekstide tõlkimine ning hinnakujundus otsustatakse kokkuleppel kliendiga.

  Tarvidusel püüame leida tõlkijad ka leedu, läti või saksa keelele.
 • eesti–inglise
 • vene–eesti
 • teised keeled  
  Tarvidusel püüame leida tõlkijad ka leedu, läti või saksa keelele.
 • Tekstide korrektuur. Tõlketööde hind sisaldab keelelist korrektuuri.  
  Keeleline korrektuur sisaldab õigekirjavigade parandamist. Korrigeerime valmis teksti, asendame ebasobivad väljendid mõistetavamatega. Parandame ortograafiavead ja tehnilised ebakorrektsused.
 • Teksti toimetamine.  
  Toimetame tähendab valmis teksti muutmist see sihtrühmale atraktiivsemaks: väljenduslikult täpsemaks, kergemini loetavaks ja keeleliselt korrektseks. Toimetamine eeldab lisaks ortograafiavigade parandamisele vajadusel ka lausete ümbersõnastamist ning avastatud sisulistele küsitavustele või eksimustele tähelepanu juhtimist. Teksti toimetamine sisaldab ka keelelist korrektuuri.

  Toimetamisel teeme tihedat koostööd tellijaga.

IV   Veebilehed

 • Ettevõtet tutvustava kodulehe tekstide keeleline korrektuur  
  Jälgime, et meile saadetud teie ettevõtet tutvustav tekst oleks veatus eesti keeles ning mõistetav esimesel lugemisel. Soovi korral koostame Teie märksõnade põhjal tekstid ise.
 • Kodulehe kujundus ja lihtne lahendus  
  Kujundame Teie soovidele vastava ja originaalse kujundusega kodulehe, mis eristub massiliselt kasutatavatest sisuhaldusprogrammidega koostatud ja keeruka automatiseeritud skriptiga lehtedest ning kasutab minimaalselt serveriruumi.
 • Täiesti uue kodulehe loomine  
  Loome Teie soovidele vastava ja originaalse kujundusega kodulehe, mis eristub massiliselt kasutatavatest üleillustreeritud lehtedest, tuues esile vaid kõige olulisema.
 • Välislinkide lisamine  
  Lisame kodulehele kõik vajalikud sise- ja välislingid ja võimaldame erinevaid lahendusi kiireks navieerimiseks lehel.
 • Illustratsioonide või pildigalerii lisamine  
  Lisame kodulehele kas Teie antud või enda kujundatud illustratsioonid ja pildigaleriid.
 • Täiesti uue, lihtsa ülesehituse ja vähese serverikasutusega kodulehe tegemine  
  Loome Teie soovidele vastava ja originaalse kujundusega kodulehe, mis eristub massiliselt kasutatavatest üleillustreeritud lehtedest, tuues esile vaid kõige olulisema.
 • Tasuta sisuhalduspaketiga (Joomla, Drupal) kodulehe kujundamine  
  Juhul kui soovite pärast kodulehe avaldamist ise vajadusel muudatusi teha või uudiseid lisada, ehitame sisuhalduspaketipõhise kodulehe ning koolitame teie ettevõtte esindaja seda haldama.
 • Asutuse logo (kaubamärgi) kujundamine  
  Kujundame Teie ideede kohaselt vajaliku logo kavandi ja selle vähemalt kolm alternatiivi. Koostöös Teiega viimistleme logo kuvakõlblikuks.
 • Staatiliste reklaambännerite kujundamine  
  Kujundame Teie ideedest lähtuvalt vajalikud bännerid kodulehele või dokumentidele.
 • Liikuvate reklaamide kujundamine  
  Kujundame Teie ideedest lähtuvalt liikuvad ja pilkupüüdvad bännerid kodulehele.
 • Teie toodete ja teenuste reklaamimine meie kodulehel ja sotsiaalmeedias  
  Soovi korral korraldame reklaamikampaaniaid või promome teie üritusi.
 • Ettevõtte reklaam- ja infotrükiste (voldikud, flaierid, plakatid, visiitkaardid) kujundamine  
  Aitame kujundada teie ettevõtet promovaid info- ja reklaammaterjale.
 • Aitame teil läbi viia kliendiküsitlusi või uurimistöö-alaseid küsitlusi  
  Korrigeerime küsimustiku sisu ja sõnastust ning pakume serveriteenust küsitluse esitamiseks elektrooniliselt. Tarvidusel suuname kihutustekstid küsitluse sihtgrupini, kogume kokku vastused ja abistame tulemuste töötlemisel.
 • Kujundame veebipõhise küsitluse teie kodulehele  
  Kodulehel avaldatud küsitlus peab olema vastaja jaoks mugavalt kujundatud ning võimaldama vastata võimalikult lihtsalt. Selleks soovitame vabavastuste asemel kasutada valikvastuseid või võimaldada anda mistahes subjektiivset hinnangut.
 • Aitame koguda tagasisidet teie töötajatelt  
  Tagame vajadusel vastaja anonüümsuse ega lisa küsimusi, millele vastust ei oodata.

V   Koolitused

 • Õpilase uurimistöö juhendamise etapid  
  Anname nõu, kuidas oma uurimistööl esimesi samme tegevat õpilast juhendada. Kuidas aidata lapsel valida teemat, kuidas leida sobivaid kirjandusallikaid, kuidas planeerida eksperimenti või küsitlust ning kuidas neid etappe läbida. Kuidas valida õpilasele võimetekohane andmetöötlus ja kuidas tulemustest teha asjakohaseid järeldusi.
 • Arvutikasutuse ABC  
  Anname ülevaate arvutikasutuse olulisematest võimalustest. Õpetama töötama tekstidokumentide, esitluste ja tabeltöötlusprogrammiga kas MS Office, LibreOffice või OpenOffice vastavate programmidega. Jagame nippe, kuidas otstarbekalt kasutada Facebooki, Gmaili või Skype'i teenuseid.
 • Korteriühistute juhatusele asjaajamiseks  
  Suure korteriühistu arvepidamine võib olla tülikas ja aeganõudev. Õnneks on aga olemas arvutiprogramm (eesti- ja venekeelne), mis vaeva oluliselt vähendab. Näitame korteriühistute juhatuse liikmetele, kuidas kasutada Tarkvaralabor OÜ poolt väljatöötatud veebipõhist tarkvara korteriyhistu.net ühistu asjaajamisteks, arvepidamiseks ja arvete väljastamiseks, aastaaruannete koostamiseks ja Äriregistrisse esitamiseks.
 • ID-kaardi kasutamise koolitus  
  ID-kaart ei ole mõeldud vaid ametiasutustes või riigipiiril ettenäitamiseks. See pakub juba täna arvukalt võimalusi, kuidas oma elu lihtsamaks teha. Selgitame huvilistele, kuidas oma elu lihtsamaks teha. ID kaarti kasutades saate enamiku toiminguist aetud kodust lahkumata. Näiteks kaob tarvidus külastada notarit, käia pangakontoris või isegi kaubamajas. Saate teada, kuidas ID-kaarti turvaliselt kasutada, kuidas vajadusel muuta PIN koode ja palju muud.
 • GMail teenuse kasutamise trikid  
  GMail on populaarseim veebiposti-teenus, mis pakub väga mahukat kirjakasti ja võimalust saata suuri manuseid. Aitame Teid selle kasutusele võtmisel: loome GMail keskkonnas postkasti, seome selle kõikide Teie seniste postkastidega, nii et Te ei pea muretsema kirjade kadumamineku pärast. Uurime, kuidas paroole ja sätinguid muuta, kuidas mahukaid kirju edastada, kuidas kirjale allkiri panna ning kuidas ette valmistada standardkirju ning kuidas koostada oma huvigruppe. Uurime, kuidas saabuvaid kirju automaatselt sorteerida ning kuidas eemaloleku korral automaatvastuseid saata.