TÜ Kirilased

Gümnaasiumi ja põhikooli uurimistöö juhendmaterjalid

Näiteid koolide loovtöö ja uurimistöö juhenditest

 

 

Seadused ja määrused

Väljavõte põhikooli õppekavast

§ 15. Õppe ja kasvatuse korralduse alused
(8) III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Loovtöö korraldust kirjeldatakse kooli õppekavas.

§ 23. Põhikooli lõpetamine
(1) Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt «rahuldavad», kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.


Väljavõte gümnaasiumi õppekavast

§ 11. Õppekorralduse alused
(31) Õpilase minimaalse kohustusliku õppekoormuse hulka arvatakse valikkursusena õpilasuurimus või praktiline töö, mille maht sätestatakse kooli õppekavas, kusjuures see ei tohi olla lühem kui 35 õppetundi.

§ 18. Kokkuvõtvad hinded ja gümnaasiumi lõpetamine (3) Gümnaasiumi lõputunnistuse annab gümnaasium õpilasele: [...]
4) kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina.

§ 20. Õppe- ja kasvatustegevuse ja õppekeskkonna vastavusse viimine
(5) Paragrahvi 11 lõiget 31 rakendatakse õpilasuurimuste ja praktiliste tööde osas, mille sooritamine on tulenevalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 31 lõike 6 punktist 3 gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks alates 1. septembrist 2013. a. [RT I, 20.09.2011, 1 - jõust. 23.09.2011]

 

Gümnaasiumi lõpetamise muudatused
2014

Õpilasuurimusel või praktilisel tööl võib olla üks või mitu autorit, keda juhendab kooli töötaja, lisaks võib kaasata koolivälise kaasjuhendaja.