Tõlketööd

Kõik kirjaga seotu on Kirilaste üks põhitegevusi. Lähtume tekstitöödes eelkõige tellija soovidest, sõnumi sihtgrupist ja õigekeelsusnõuetest. Korrigeerime tellimisel teksti keeleliselt ja stilistiliselt, mis on vajalik eelkõige mõtte ja sisu terviklikuks edasiandmiseks. Jälgime teksti grammatilist õigsust, terminoloogilist järjepidevust ja sisule sobivat stiili.